Ukratko o nama

Ukratko historijat škole

Osnovna Škola “Hasan Kikić” Sarajevo počela je sa radom 1956. godine pod nazivom “Šesta narodna osnovna škola”. Naziv Osnovna škola “Hasan Kikić” dobila je po istaknutom bosansko-hercegovačkom književniku – Hasanu Kikiću, jednom od najznačajnijih jugoslovenskih naprednih pisaca između dva svjetska rata.

Prema Rješenju Ministarstva nauke, kulture i sporta Federacije BiH od 12.3.1993. godine zadržan je naziv Osnovna škola “Hasan Kikić”, a upisana je 4.7.1994. godine u Registar osnovnih škola ovog ministarstva, kao i u Registar osnovnih škola koje vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Škola je 9.10.2000. godine upisana u Registar kod nadležnog suda u Sarajevu.

 • Poseban pristup obrazovnim potrebama svakog djeteta
 • Inovativnu primjenu postojećih i razvoj novih metoda i strategija učenja i poučavanja
 • Kreativnu integraciju sadržaja i predmeta poučavanja kroz tematski i projektni pristup
 • Stvaranje posebno kreativnog i inovativnog okruženja za učenje
 • Stručni kadar koji se stalno usavršava
 • Izuzetne rezultate na eksternoj maturi
 • Korištenje informacione tehnologije na inovativan i kreativan način
 • Inovacije u planiranju i realizaciji vannastavnih aktivnosti
 • Inovativne ideje i prakse koje doprinose razvoju kreativnosti i kritičkog mišljenja kod djece/učenika
 • Međuvršnjačku podršku
 • Partnerstvo sa roditeljima kroz aktivno uključivanje roditelja u projektne aktivnosti
 • Saradnju sa širom društvenom zajednicom i NVO sektorom
 • Projekte podrške obrazovnoj, socijalnoj i inkluzivnoj integraciji svakog djeteta
 • Projekte razvijanja zdravih životnih navika kod djece školske dobi
 • Projekte promocije pozitivnog stava prema sportskim aktivnostima u cilju rane prevencije bolesti i društveno - neprihvatljivih oblika ponašanja
 • Projekte promocije i razvijanja ekološke svijesti
 • Volonterski tim škole i promociju društveno – korisnog rada

 • Uključivanje stručnjaka svih profila u rad sa učenicima u cilju rane podrške i intervencije
 • Kroz sportsku, kulturnu i javnu djelatnost škole raditi na uključivanju svakog djeteta u vannastavne aktivnosti
 • Implementacija projekta „KIDS FIT KORNER“ sa fokusom na razvijanju zdravih nutricionističkih i životnih navika kod djece školske dobi
 • Implementacija projektnih aktivnosti „MALA KIDS OLIMPIJADA“ - promocija pozitivnog stava prema sportskim aktivnostima u cilju rane prevencije bolesti i društveno - neprihvatljivih oblika ponašanja
 • Podrška obrazovanju i socijalnoj uključenosti djece i porodica iz reda romske populacije i drugih nacionalnih manjina u BiH